Zakres usług.

 • instalację urządzeń elektroenergetycznych w zakresie średniego i niskiego napięcia:
 • rozdzielnic,aparatury pomiarowej, automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń,
 • konstrukcji mocujących i wsporczych,
 • linii kablowych i napowietrznych,
 • kabli światłowodowych,
 • stacji transformatorowo-rozdzielczych wnętrzowych i napowietrznych,
 • urządzeń kompensacji mocy biernej,
 • instalacji siłowych i oświetleniowych,
 • instalacji uziemiających i odgromowych,
 • zabezpieczeń,
 • sterowania i nadzoru rozdzielnic jedno- i dwuczłonowych,
 • instalacji teletechnicznych (telefonicznych, sygnalizacji pożaru) i teleinformatycznych,
 • pomiary i przygotowanie dokumentacji odbiorowej.